ห้องสมุดหลักสูตร
สำรวจตำราแห่งอนาคต

ตัวเลขและเลขคณิต

The Integers

Arithmetic
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Number Line
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Negative Numbers
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Absolute Value
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Properties of Zero
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Place Value
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Fractions

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Fraction Arithmetic
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Mixed Numbers
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Dividing Fractions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Decimals

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Adding and Subtracting Decimals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Ordering Decimals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Multiplying and Dividing Decimals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Converting Decimals and Fractions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Rounding
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and Mixtures
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Percentages
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Percentage Increase and Decrease
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Interest
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Ratios and Rates
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สมการและฟังก์ชัน

Introduction to Algebra

Proportional Relationships
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphs an Variables
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Manipulating Expressions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Modelling
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Linear Equations

Weighing and Balancing
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Tape Diagrams
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solving Linear Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Inequalities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Linear Functions

Input, Output and Graphs
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Slope and Intercept
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Parallel and Perpendicular Lines
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Systems of Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Roots and Exponents

Square and Cube Roots
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Rational and Irrational Numbers
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Powers and Exponents
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scientific Notation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เรขาคณิต

Area and Shapes

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Parallelograms
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Triangles
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Polygons
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Circles and Circumferences
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Area of Circles
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Angles and Polygons

Angles
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Angles in Polygons
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Drawing Triangles
Pythagoras’ Theorem
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Coordinate Plane
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Transformations and Congruence
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

3D Solids

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Nets and Surface Area
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Prisms and Pyramids
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Cylinders and Cones
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Spheres
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Units and Measuring

Measuring
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Units and Conversion
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scale Drawings
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scaling and Dimensions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Estimation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Introduction to Probability

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Computing Probabilities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Probability Trees
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Venn Diagrams
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Data and Statistics

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Center and Spread
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Visualising Data
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Sampling
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scatter Plots and Linear Models
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เรขาคณิต

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More Constructions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Angles and Proofs
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Origami and Paper Folding

Transformations and Symmetry

IntroductionRigid Transformations
Congruence
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
SymmetrySymmetry Groups and WallpapersSymmetry in PhysicsDilations
Similarity
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and Similarity
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral Triangles
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
TrigonometrySine and Cosine Rules

Polygons and Polyhedra

PolygonsQuadrilateralsTessellationsPolyhedra
Nets and Cross Sections
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scaling Shapes and Solids
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Platonic Solids

Circles and Pi

IntroductionDegrees and RadiansTangents, Chords and Arcs
The Circle Theorems
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Cyclic Polygons
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Spheres, Cones and CylindersConic Sections

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

พีชคณิต

Functions

Relations and Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphing and Interpreting Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Piecewise Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Absolute Value Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Inverse Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Rates of Change
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and Convergence
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Quadratic Equations

Introduction
Binomial Expressions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solving Quadratic Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Quadratic Formula
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphing Quadratics
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Projectile Motion
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
More Applications
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Row Operations and Elimination
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Linear Inequalities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Systems of Inequalities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Quadratic Inequalities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Comparing Models
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Compound Interest
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Population Dynamics
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Conditional Probability
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Center and Spread of Data
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Sampling and Estimation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Wisdom of Crowds
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Spreadsheets and Frequency Tables
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Linear Models
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Graphs and Networks

IntroductionThe Bridges of KönigsbergHandshakes and DatingPlanar GraphsMap ColouringThe Travelling Salesman Problem
Scheduling Problems
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphs in Everyday Life

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Error Detection
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Secret Codes
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Enigma
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Public Key Cryptography
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Winning Move
Random Walks
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

พีชคณิตและการวิเคราะห์

Polynomials

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Zeros of Polynomials
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Sketching Polynomial Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Factor and Remainder Theorems
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Systems of Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Function Transformations

Combining and Composing Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Translating Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Reflecting Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scaling Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Inverse functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Rationals and Radicals

Rational and Irrational Numbers
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Rational Functions and Expressions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solving Rational Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Exponent Laws
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Radical Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solving Radical Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and Decay
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Exponential Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Introduction to Logarithms
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Laws of Logarithms
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Number e
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Logarithmic Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Sequences and Series

Sequences
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Series and Sigma Notation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Arithmetic and Geometric Series
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Binomial Theorem
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Logic, Sets and Proof

Logic and Paradoxes
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Axioms and Proof
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Proof by Induction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Infinity and Hilbert’s Hotel
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เรขาคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

Coordinate Geometry

Equations of Lines
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Parallel and Perpendicular Lines
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Equations of Circles
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Properties of Polygons
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Transformations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Trigonometry

The Unit Circle Definition
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphs of Trigonometric Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Amplitude, Frequency and Transformations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Pythagorean Identities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
More Trigonometric Identities
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Inverse Trigonometric Functions
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Circular Motion
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric Curves
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Circles and Ellipses
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Parabolae
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Hyperbolae
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Polar Coordinates
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Vectors

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Vector Arithmetic
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Scalar Products and Equations of Planes
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Cross Products and Equations of Lines
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Geometry Problems
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Matrices

Transformations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Matrix Arithmetic
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Determinants
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Matrix Inverses
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Cramer’s Rule and Gaussian Elimination
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Eigenvalues and Eigenvectors
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Complex Numbers

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Complex Arithmetic
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Euler’s Formula
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solving Polynomials
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
De Moivre’s Theorem and Roots of Unity
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Fractals

IntroductionThe Sierpinski TriangleThe Mandelbrot Set
Space Filling Curves
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

แคลคูลัส

Differentiation

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Limits and Gradients
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Differentiation Rules I
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Differentiation Rules II
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Optimisation problems
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Integration

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Integration Rules
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Definite Integrals and Areas under a Curve
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Improper Integrals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Solids of Revolution
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Numerical Methods

Solving Equations Numerically
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Newton-Raphson Method
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Numerical Integration
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Maclaurin and Taylor series
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Differential Equations

Simple Differential Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
First Order Separable Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Second Order Differential Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Homogenous Equations and Particular Integrals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Simple Harmonic Motion
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Coupled Differential Equations
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Three Body Problem
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Phase Space and Strange Attractors
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Logistic Map
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Random Variables

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Discrete Random Variables
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Binomial and Poisson Distribution
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Continuous Random Variables
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Normal Distribution
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
The Central Limit Theorem
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and Estimation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Hypothesis Tests and Confidence Intervals
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Linear Models and Correlation Coefficients
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Contingency tables and Chi Squared Tests
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Bayesian Statistics
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Algorithms

Introduction to Computing
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Complexity and O Notation
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Sorting Algorithms
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Linear Programming and the Simplex Algorithm
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Graphs, Trees and Networks
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Machine Learning

Introduction
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Linear Regression
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Support Vector Machines
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Neural Networks
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
Unsupervised Learning
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง